Icon

CMC CONSULTING SOLUTIONS

Jedox

Giải pháp quản lý hiệu suất doanh nghiệp (Business Performance Management - EPM)

- Jedox là một nền tảng xP&A (Extended Planning & Analysis) lý tưởng do tính linh hoạt và khả năng mở rộng độc đáo
- Công cụ tích hợp dữ liệu mạnh mẽ, dễ dàng tích hợp với SAP Business One
- Giao diện kiểu Excel cực kỳ thân thiện với các nhà phân tích
- Xây dựng sẵn và dễ dàng xây dựng thêm nhiều mô hình phân tích dành cho các nhà quản trị nhân sự, quản trị dự án, quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp (Phân tích tài chính, Balance ScoreCard, OKR...)

Quản lý Hiệu suất Doanh nghiệp (EPM) là quá trình theo dõi hiệu suất trên toàn doanh nghiệp với mục tiêu cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  • Truy cập thông tin nhanh hơn
  • Đơn giản hóa thao tác tổng hợp số liệu
  • Dữ liệu nhất quán 
  • Cải thiện khả năng quản lý toàn diện cả doanh nghiệp
Jedox

Bắt đầu hành trình của bạn để kinh doanh tốt hơn

Chat